Versjon 1 2 3 4 5 6
  
 
   
 SIKKERHETSDATABLAD
White Spirit Regular
   
 
SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU
 
AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 23.07.2012
Revisjonsdato 13.10.2015
1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn White Spirit Regular
REACH reg. nr. 01-2119458049-33-XXXX
EC-nr. 919-446-0
1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Kjemikaliets bruksområde Industri generelt.
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Etterfølgende bruker 
Firmanavn PERMAKEM AS
Besøksadresse Haraldsvei 12
Postadresse Postboks 225
Postnr. 1470
Poststed LØRENSKOG
Land Norway
Telefon 67979600
Telefaks 67979601
E-post oyvind@permakem.no
Hjemmeside http://www.permakem.no
Org. nr. NO963279396MVA
1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (Døgnåpen)
 
AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3; H226
Asp. tox 1; H304
STOT SE3; H336
STOT RE1; H372
Aquatic Chronic 2; H411
Stoffets/blandingens farlige egenskaper Produktet avgir damper som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.
2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)
    
Sammensetning på merkeetiketten Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%):95 - 100 %
Signalord Fare
Faresetninger H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
Supplerende etikett informasjon EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
VOC Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: 100 %
2.3 Andre farer
PBT / vPvB Stoffet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.
 
AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.1. Stoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) EC-nr.: 919-446-0
Registreringsnummer: 01-2119458049-33-XXXX
Flam. Liq. 3; H226
Asp. tox 1; H304
STOT SE3; H336
STOT RE1; H372
Aquatic Chronic 2; H411
95 - 100 %
 
AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. Forbrenning: Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.
Innånding Oppsøk frisk luft. Hold den skadelidende under observasjon. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Øyekontakt Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.
Svelging Oppsøk lege omgående. Fremkall ikke brekning. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell Kan forårsake kjemisk betinget lungebetennelse i tilfelle svelging eller brekning.
Tegn på forgiftning er illebefinnende, kvalme, hodepine, svetting. Avfetter huden. Langvarig eksponering kan gi irritasjon og mulige infeksjoner.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
 
AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager.
Uegnete brannslukningsmidler Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Oppvarming vil forårsake trykkstigning i emballasjen med fare for at den skal sprenges. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Farlige forbrenningsprodukter Ved brann dannes det farlig røykgass.
5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Bruk åndedrettsvern med frisklufttilførsel.
Annen informasjon Send forurenset slukningsvann til destruksjon.
 
AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde.
6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk hansker. Bruk åndedrettsvern med frisklufttilførsel. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.
6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell Innsatspersonell: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og rengjøring Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.
6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se punkt 8 for type verneutstyr.
Se punkt 13 for kassering.
 
AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket.
Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.
7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder Se anvendelse pkt. 1. Se vedlagte eksponeringsscenarier.
Spesifikke sluttbrukere
 
AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) EC-nr.: 919-446-0
Registreringsnummer: 01-2119458049-33-XXXX
   
DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
DNEL Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Oral
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 26 mg/kg/day
Merknader: Data source: ECHA
DNEL Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Dermal
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 26 mg/kg/day
Merknader: Data source: ECHA
DNEL Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 71 mg/m³
Merknader: Data source: ECHA
DNEL Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Dermal
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 44 mg/kg/day
Merknader: Data source: ECHA
DNEL Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 330 mg/m³
Merknader: Data source: ECHA
8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt
  
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter A2.
Håndvern
Håndvern Bruk vernehansker av type nitrilgummi.
Referanser til relevante standarder EN374
Gjennomtrengningstid >240 min.
Øye- / ansiktsvern
Øyevern Bruk vernebriller.
Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær. Bruk evt. gummiforkle og gummistøvler.
Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensning av miljøeksponering Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.
 
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Flytende
Farge Klar
Lukt Karakteristisk
Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: < -15 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 150-200 °C
Flammepunkt Verdi: ≥ 39 °C
Eksplosjonsgrense Verdi: ~ 0,6-7 Vol %
Damptrykk Verdi: 0,23 kPa
Test temperatur: 20 °C
Bulktetthet Verdi: 0,79 g/cm³
Test temperatur: 15 °C
Løselighet i vann Delvis løselig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: 2-7
Selvantennelighet Verdi: > 230 °C
Viskositet Verdi: < 2 mm²/s
Testmetode: Kinematic
Test temperatur: 40 °C
9.2. Andre opplysninger
 
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Damper fra produktet er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damp og luft kan danne eksplosive blandinger.
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.
10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Unngå kontakt med sterkt oksiderende stoffer.
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.
 
AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
LD50 oral Verdi: > 15000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rat
Test referanse: Supplier
LD50 dermal Verdi: > 3400 mg/kg bw
Forsøksdyreart: Rabbit
Test referanse: Supplier
LC50 innånding Verdi: > 13100 mg/m³
Forsøksdyreart: Rat
Varighet: 4 h
Test referanse: Supplier
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.
Potensielle akutte effekter
Innånding Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Hudkontakt Produktet er ikke klassifiseringspliktig.
Øyekontakt Produktet er ikke klassifiseringspliktig.
Svelging Kan forårsake kjemisk betinget lungebetennelse i tilfelle svelging eller brekning.
Forsinket / Repeterende
Svelging Kan forårsake kjemisk betinget lungebetennelse i tilfelle svelging eller brekning.
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft På basis av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskader Ikke mutagen.
Reproduksjonsskader På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt.
 
AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
Akutt akvatisk, fisk Verdi: 10-30 mg/L
Testmetode: LL50
Art: Oncorhynchus mykiss
Varighet: 96 h
Test referanse: ECHA
Akutt akvatisk, alge Verdi: 0,53-2,3 mg/L
Testmetode: EL50
Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Varighet: 72 h
Test referanse: ECHA
Akutt akvatisk, Daphnia LCLo Verdi: 10-22 mg/L
Testmetode: EL50
Art: Daphnia magna
Varighet: 48 h
Test referanse: ECHA
Biologisk nedbrytbarhet Verdi: 74,7 %
Testperiode: 28 days
Testmetode: O2 consumption
Fordelingskoeffisient Verdi: 2-7
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart.
12.3. Bioakkumuleringsevne
12.4. Mobilitet i jord
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.
12.6. Andre skadevirkninger
 
AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling af farlig avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall.
Avfallskode EAL EAL: 14 06 03 andre løsemidler og løsemiddelblandinger
 
AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR 1300
RID 1300
IMDG 1300
ICAO/IATA 1300
Kommentar Produktet dekkes av reglene for transport av farlig gods. Dersom mengden transportert overstiger 5 kg eller liter skal merkes med miljøfare.
14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)
RID MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)
IMDG TURPENTINE SUBSTITUTE
ICAO/IATA TURPENTINE SUBSTITUTE
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR 3
Farenr. 30
RID 3
ADN 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3
14.4. Emballasjegruppe
ADR III
RID III
IMDG III
ICAO/IATA III
14.5. Miljøfarer
ADR Ja
RID Ja
IMDG Ja - Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
EmS F-E, S-E
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
 
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
EC-nr. 919-446-0
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Ja
Eksponeringsscenarier for blandingen Ja
 
AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3; H226;
Asp. tox 1; H304;
STOT SE3; H336;
STOT RE1; H372;
Aquatic Chronic 2; H411;
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Brukte forkortelser og akronymer Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Lagt: STOT RE 1 H372.
Oppdatert / korrigert: EINECS #, ingrediens, setninger, førstehjelp, brann og eksplosjon, utilsiktet utslipp, håndtering og lagring, personlig verneutstyr, fysiske og kjemiske egenskaper, potensielle akutte effekter.
Versjon 6
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad PERMAKEM AS
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)